آیا آمازون می خواهد بانک بزند؟

بر اساس تحلیل ها در صورتی که آمازون خدمات مالی ...