استفاده از ارزهای ملی درتجارت بین اعضای گروه دی۸ اولویت دارد

رئیس گروه کارشناسی ایران در کمیسیون تخصصی گروه دی۸ از ...