اتاق بازرگانی بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکجا ضمانت کند

پیشنهادات به بخش خصوصی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه ...