ارزش بیت کوین اگر نصف هم شود، چینی ها دست از استخراج آن برنمی دارند

ارزش بیت کوین اگر نصف هم شود، چینی ها دست ...