اولین ارز دیجیتال اسلامی توسط مالزی ارائه شد

اولین ارز دیجیتال جهان که با احکام اسلامی منطبق است، توسط ...