امریکن اکسپرس امکان تقسیم هزینه های خرید با ونمو پیپل را ایجاد کرد

آمریكن اکسپرس (American Express) برای کمک به دارندگان کارتهای خود ...