فهرست صلح جهانی در سال ٢٠١٨/ امن‌ترین کشور جهان کجاست؟

٣١ کشور امن جهان موسسه پژوهشی اقتصاد و صلح، فهرست ...