سرپیچی بانک‌ها از قانون/ دیوار بلندنظام بانکی؛ مانع عدالت مالیاتی

در حالی برخی از بانک ها و موسسات مالی و ...