پیش بینی بانک جهانی از نفت در ۲۰۲۰ چگونه است؟

بانک جهانی اعلام کرد کند شدن سریع تر از حد ...