راهکار جدید پی پال برای کاهش هزینه حمل و نقل در کانادا

*این مقاله برگرفته از وبلاگ پیپل می باشد. …