چین و روسیه مقابله با سلطه دلار با نظام پرداخت یوآن و روبل

کارشناسان چینی بر این باورند که طرح چین و روسیه ...