ریسک های جهان در سال 2018

مجمع جهانی اقتصاد در سیزدهمین نسخه از سری گزارش‌های « ...