تاثیر مثبت ابزار تجارت الکترونیک بر کسب و کار زنان کارآفرین

پژوهش‌هایی جدید از PayPal Canada و Barraza & Associates درباره ...