شبکه بانکی شتاب ایران هم با شبکه میر روسیه اتصال برقرار خواهند کرد

یکی از مشکلاتی که تحریم‌ها برای کشور ما و مبادلات ...