آیا یورو به کمک ایران می‌آید؟/ اتحاد در پاسخ به تحریم های آمریکا

فرانسه، آلمان و انگلستان در پاسخ به تحریم های آمریکا ...