برای عبور از شرایط اقتصادی ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه داریم

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت پنج ...