قیمت مطلوب مسکن برای تهرانی‌ها چقدر است؟

 در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران بیش از ...