منفورترین فلز گرانبها بالاخره صعودی می‌شود

نقره که منفورترین فلز گرانبها امسال بوده است، سرانجام در ...