پیمان سپاری ارزی سیاست مناسبی برای بلندمدت نیست

یک دکتری اقتصاد گفت: پیمان سپاری ارزی نمی تواند سیاست ...