چگونه زنان به برابری جنسیتی در نیروی کار دست می‌یابند؟

Odilon Almeida، رئیس انتقال پول جهانی، توضیح می‌دهد که چرا ...