مدل‌ های اشتراکی (Subscription models) : پنج چیزی که باید در نظر بگیرید

خواه غذا باشد ، موسیقی ، دستمال توالت یا لوازم ...